Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele (dále jen Intellectus) a účastníka (dále jen „Děti“ a Dospělý) a jejich zákonných zástupců (dále jen „Rodiče“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a těmito podmínkami.

II. Poskytovatel

Intellectus, Talentpoint Intellectus
Andrea Baráthová
sídlo Nalžovice 27
262 93 Nalžovice
Tel.: 720 562 295
Email: info@intellectus.cz

IČ: 00923486, DIČ: CZ8758181289

III. Služby

Kroužky, příměstské tábory a další vzdělávací mimoškolní aktivity pro děti, mládež a dospělé.

IV. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká vyplněním elektronické či písemné přihlášky Intellectus. Za děti, nezletilé vyplňují přihlášku rodiče či zákonní zástupci. Podáním přihlášky vyjadřují souhlas s Obchodními podmínkami, provozním řádem Intellectus a školním řádem v jednotlivých školách.

V. Způsob úhrady

Rodič provede úhradu za služby v termínu stanoveném Poskytovatelem do data splatnosti na faktuře, ale ne později než před zahájením druhé lekce kroužku, nástupu na tábor atd. převodem na účet Intellectus. Pokud o to Rodič požádá, vystaví Intellectus potvrzení například pro účely příspěvku zaměstnavatele apod. Při nezaplacení může Poskytovatel od smlouvy odstoupit a v takovém případě se smluvní vztah ruší od samého začátku.

VI. Překážky na straně účastníka či dítěte

V případě nemožnosti Účastníka či Dítěte účastnit se již probíhajícího kroužku či aktivity nevzniká nárok na vrácení ceny. Intellectus se bude snažit poskytnout přiměřenou náhradu (např. náhradou lekcí na jiné škole či vrácením peněz ponížené o náklady nám vzniklé) v případě dlouhodobých zdravotních problémů Účastníka potvrzených lékařem specialistou a v dalších výjimečných případech. Vrácení peněz není vynutitelné a je na posouzení Poskytovatele. Nejedná se o případy, kdy dítě se přihlásí na několik kroužku a pak ho vše omrzí a hromadně se odhlašuje. Veďte prosím děti k zoodpovědnosti za sebe i ostatní již o útlého věku.

U příměstských táborů jsou storno poplatky následující:

  • Odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí poplatek 75 % z celkové ceny tábora.
  • Odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora.
  • Odhlášení po zaplacení tábora činí poplatek 50% z celkové ceny tábora.
  • Storno poplatek vám nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka (změna účastníka bude provedena bez poplatku).
  • U již probíhajících táborů se cena nevrací.

VII. Překážky na straně Intellectus či Talentpoint Intellectus

Intellectus může stanovit minimální počet účastníků na aktivitu (u kroužků 5 žáků). Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je Intellectus oprávněn aktivitu zrušit. Smluvní vztah končí ke dni zrušení aktivity. Intellectus může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje Děti a Rodiče. Pokud vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může Intellectus zrušit aktivitu. V těchto případech bude vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.

Ve výjimečných případech musí Intellectus stanovený termín přizpůsobit například požadavkům školního rozvrhu. Pokud se tak stane, všechny přihlášené oslovíme mailem a pokud nový termín nebude vyhovovat, vrátíme cenu za neodchozené hodiny.

VIII. Dodání služby

Intellectus se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách (propozice, leták, projekt, apod.).

IX. Součinnost na straně dětí, rodičů a účastníků

Intellectus má stanoven provozní řád a další podmínky účasti. V případě nedodržování podmínek ze strany Účastníků či Dětí (zejména formou narušování hladkého průběhu aktivit) může Intellectus ukončit smluvní vztah. V tomto případě Rodiči Dítěte či účastníkovi nenáleží žádná finanční náhrada.

X. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci nemá Intellectus vůči Dětem a Rodičům žádné povinnosti. Za vyšší moc se považuje také omezení činnosti Intellectus dané změnou legislativy.

XI. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby. Změnu Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou.

Tyto podmínky jsou platné od 1.1. 2018